Jury Serikov
Nina Labkovich
Kiryl Valoshyn
Vitaly Sobolevsky
Eugene Koren
Valery Ostrinsky
Anton Kulichkin
Dzmitry Burak
Cyril Golub
Eugene Valuev